top of page

Om Värdighetsverket

Vi, Elin Holmgren och Rita Grunbaum, har lång erfarenhet av att arbeta med vuxna och barn som upplevt våld. Vi har framförallt arbetat med stödjande samtal, trappansamtal, samtalsgrupper och med rådgivning och praktiskt stöd. 

Utöver den bas vi båda har i kvinnojoursrörelsen, har vi även arbetat strategiskt med våld i nära relationer på kommunal, regional och nationell nivå. 

Vår 
Drivkraft

Drivkraften bakom Värdighetsverket grundar sig i att vi vill bidra till att skapa ett samhälle som har kunskap och förutsättningar att ge rätt stöd till våldsutsatta. Våld handlar om att beröva någon värdighet – vi vill därför förmedla att yrkesverksamma kan vara en viktig del i att återge värdigheten till de som utsatts för våld. 

Med lång, gedigen erfarenhet av arbetet mot våld i nära relationer på både strategisk och operativ nivå har vi bägge två samlat en otroligt rik kunskapsbank inom området som vi gärna delar av oss med. Vår styrka är att vi har en bred och nyanserad bild, av både problematik och lösningar och en förmåga att binda ihop teori och praktik.

Vår egen värdegrund som företag är viktig för oss och genomsyrar alla våra uppdrag

Värdegrund

VÄRDIGHET

Alla uppdrag genomsyras av värdighet  gentemot våldsutsatta och gentemot åhörare.

AKTÖRSKAP

Vi har respekt för människors kunskaper och aktörskap, att alla människor är kompetenta och egna subjekt.

SYNLIGHET

Arbetet vi utför har en bas i våldsutsattas erfarenheter och perspektiv.

SPRÅKETS BETYDELSE

Vi synliggör våldet, och motståndet mot våldet, samt omgivningens respons på våldet.

bottom of page